Bases legals del concurs "gA a la vista!"


Condicions del concurs de fotografia en Instagram del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya: GA a la vista!PresentacióEl Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya convoca el primer concurs de fotografia entre els usuaris de l'aplicació gratuïta instagram, denominat "GA a la vista!".

TemàticaEl tema del concurs és la promoció de la professió de gestor administratiu a través del seu logotip identificatiu professional "GA" mitjançant fotografies on aparegui aquest logotip, independentment de la seva presentació.

Premis
En la present convocatòria s'atorgaran tres premis que consistiran en tres cofres d'experiències de la marca comercial Plan B. 
El Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya es reserva el dret de canviar els premis per altres d'igual o similar valor. Per optar a un premi en el concurs, és condició indispensable que els usuaris "segueixin" a @gestorscat a twitter, així com usar el hashtag # igerscogac per etiquetar les seves fotos i compartir aquesta imatge amb l'usuari @gestorscat a twitter.

Com participarLa participació en el concurs és gratuïta i el nombre de fotografies per participant il·limitat. Podran presentar-se a aquest concurs tots els aficionats a la fotografia desitgin participar, sempre que els seus treballs s'ajustin a aquestes condicions i siguin majors de 18 anys, condició aquesta última imprescindible per poder optar a qualsevol dels premis.El període de participació de la promoció "GA a la vista!" És des el 20 de juliol de 2012 a les 00:00 hores fins el 16 de setembre de 2012 a les 23:59 hores. Aquest període podrà ser ampliat o reduït pel Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, fet que serà notificat a la seva web, blog i en les seves xarxes socials.Per optar a un premi en el concurs, és condició indispensable que els usuaris "segueixin" a @gestorscat a twitter, així com usar el hashtag #igerscogac per etiquetar les seves fotos i compartir aquesta imatge amb l'usuari @gestorscat a twitter.En totes les fotografies ha d'aparèixer el logotip GA, en qualsevol representació possible.Els participants garanteixen Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya que són l'únic titular de tots els drets d'autor sobre cadascuna de les fotografies amb les que participin en el concurs, manifestant que sobre ells no té contrets ni contraurà compromisos o gravàmens de cap mena que atemptin contra els drets que al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya o a tercers. Referent a això, cadascun dels participants es fa responsables davant del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya de totes les càrregues pecuniàries que es poguessin derivar per al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya a favor de tercers amb motiu d'accions, reclamacions o conflictes derivats de l'incompliment d'aquestes obligacions per part seva.No s'acceptaran fotografies la propietat intel·lectual correspongui a tercers i per tant, quedarà exclosa del concurs tota fotografia que infringeixi els drets de propietat intel·lectual de tercers.En el cas que una fotografia vulneri els drets de privadesa o dignitat d'altres participants, del propi Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, o de tercers, el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya es reserva el dret de rebutjar o desqualificar participants.El Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya es reserva el dret a decidir si les fotografies compleixen amb els requisits de contingut estipulats en els presents Termes i Condicions, i pot suprimir aquestes fotografies i / o cancel·lar la participació en el concurs de qualsevol usuari en qualsevol moment, sense necessitat de pre avís i a la seva elecció exclusiva.Els participants, pel sol fet de participar en aquest concurs, accepten incondicional i íntegrament els presents termes i condicions.La participació en el concurs implica també l'acceptació de les condicions de Instagram que podeu consultar a: http://instagram.com/legal/terms/

Selecció de les fotografiesEls usuaris registrats de l'aplicació instagram podran votar les fotografies que més els agradin, fent clic al 'M'agrada' corresponent a cada foto presentada. A causa d'aquesta mecànica de votació, no hi haurà cap jurat, sinó que seran els propis usuaris de instagram qui decidiran quines fotos són les seves preferides.En el moment del tancament del concurs, simplement la foto més votada s'emportarà el primer premi, la segona més votada, el segon premi, i lògicament la tercera més votada aconseguirà el tercer premi.
Tot i que no hi ha limit de presentació de fotografies, només s'entragarà un premi per fotografia i usuari. Un mateix usuari només pot optar a un premi, encara que dues de les seves fotografies siguin les més votades. En cas que passi això, només la fotografia amb més "m’agrada" optarà a premi.
La notificació dels guanyadors es realitzarà el dia 17 de setembre a través d'un missatge directe a Twitter. Els guanyadors autoritzen expressament al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya a publicar el seu nom a la web, blog, twitter i facebook del Col· legi de manera indefinida.

Drets concedits
 La participació en el Concurs comporta la cessió per part dels participants a favor del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació sobre les obres fotogràfiques, que podran aparèixer en publicacions editades pel Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya amb referència al Concurs o de forma genèrica a la professió del gestor administratiu, així com a la web http://www.gestors.cat, així com en les diferents xarxes socials del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya (facebook, twitter o similars), sempre citant la procedència i l'autor, tant durant el concurs com una vegada finalitzat el mateix, sense existir límit temporal .. En qualsevol cas, el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya respectarà els drets morals que l'autor tingui sobre la seva fotografia.La participació en aquest concurs implica igualment el consentiment dels participants perquè el seu nom i imatge puguin ser utilitzats en els mitjans de difusió que el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya consideri oportú, amb fins publicitaris.El participant eximeix el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya de qualsevol responsabilitat pel que fa a materials protegits amb Copyright, llicències Creative Commons, etc., Ja que per l'acceptació de les bases del concurs el participant manifesta i garanteix que és l'únic autor de la fotografia que presenta, i per tant, que és l'únic titular dels drets d'autor de la mateixa. No obstant això, tota fotografia que incompleixi els aspectes legals anteriorment citats serà eliminada immediatament de tots els suports del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya.Les dades dels participants seran incorporades en un fitxer titularitat del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya i es tractaran d'acord amb les disposicions de la llei de protecció de dades. Els participants podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades, al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, Pl. Urquinaona 6, planta 6a, 08010 Barcelona.L'organització no es fa responsable de cap problema o error tècnic d'un sistema en línia informàtic, servidor o proveïdor, equip informàtic o error de programari de qualsevol correu electrònic que es pugui produir.

Términos y condiciones del concurso de fotografía en Instagram del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya: gA a la vista!

Presentación
El Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya convoca el primer concurso de fotografía entre los usuarios de la aplicación gratuita instagram, denominado ”gA a la vista!”. 

Temática
El tema del concurso es la promoción de la profesión de gestor administrativo a través de su logotipo identificativo profesional “GA” mediante fotografías donde aparezca dicho logotipo, independientemente de su presentación.

Premios  
En la presente convocatoria se otorgaran tres premios que consistirán en  tres cofres de experiencias de la marca comercial Plan B. El Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya se reserva el derecho de cambiar los premios por otros de igual o similar valor.
Para optar a un premio en el concurso, es condición indispensable que los usuarios “sigan” a @gestorscat en twitter, así como usar el hashtag #igerscogac para etiquetar sus fotos y compartir dicha imagen con el usuario @gestorscat en twitter.

Cómo participar
La participación en el concurso es gratuita y el número de fotografías por participante ilimitado. Podrán presentarse a este concurso cuantos aficionados a la fotografía deseen participar, siempre y cuando sus trabajos se ajusten a las presentes condiciones y sean mayores de 18 años,  condición esta última imprescindible para poder optar a cualquiera de los premios.
El periodo de participación de la promoción “gA a la vista!” es desde el 20 de julio de 2012 a las 00:00 horas hasta el 16 de septiembre de 2012 a las 23:59 horas. Este periodo podrá ser ampliado o reducido por el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, hecho que será notificado en su web, blog y en sus redes sociales.
Para optar a un premio en el concurso, es condición indispensable que los usuarios “sigan” a @gestorscat en twitter, así como usar el hashtag #igerscogac para etiquetar sus fotos y compartir dicha imagen con el usuario @gestorscat en twitter.
En todas las fotografías debe aparecer el logotipo GA, en cualquier representación posible.
Los participantes garantizan Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya que son el único titular de todos los derechos de autor sobre cada una de las fotografías con las que participen en el concurso, manifestando que sobre los mismos no tiene contraídos ni contraerá compromisos o gravámenes de ninguna especie que atenten contra los derechos que al  Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya o a terceros correspondan. A este respecto, cada uno de los participantes se hace responsables frente al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya de todas las cargas pecuniarias que pudieran derivarse para el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya a favor de terceros con motivo de acciones, reclamaciones o conflictos derivados del incumplimiento de estas obligaciones por su parte.
No se aceptarán fotografías cuya propiedad intelectual corresponda a terceros y por tanto, quedará excluida del concurso toda fotografía que infrinja los derechos de propiedad intelectual de terceros.
En el caso de que una fotografía vulnere los derechos de privacidad o dignidad de otros participantes, del propio Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, o de terceros, el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya se reserva el derecho de rechazar o descalificar a participantes.
El Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya se reserva el derecho a decidir si las fotografías cumplen con los requisitos de contenido estipulados en los presentes Términos y Condiciones, y podrá eliminar dichas fotografías y/o cancelar la participación en el concurso de cualquier usuario en cualquier momento, sin necesidad de pre aviso y a su elección exclusiva.
Los participantes, por el mero hecho de participar en el presente concurso, aceptan incondicional e íntegramente los presentes términos y condiciones.
La participación en el concurso implica también la aceptación de las condiciones de Instagram que pueden consultarse en: http://instagram.com/legal/terms/

Selección de las fotografías
Los usuarios registrados de la aplicación instagram podrán votar las fotografías que más les gusten, haciendo clic en el ‘Me gusta’ correspondiente a cada foto presentada. Debido a esta mecánica de votación, no existirá ningún jurado, sino que serán los propios usuarios de instagram quienes decidirán qué fotos son sus preferidas.
En el momento del cierre del concurso, simplemente la foto más votada se llevará el primer premio, la segunda más votada, el segundo premio, y lógicamente la tercera más votada conseguirá el tercer premio.

A pesar de que cada usuario puede subir tantas fotografias como desee, sólo se entregará un premio por fotografia y usuario. Un mismo usuario no puede llevarse dos premios, aunque dos de sus fotografias sean las más votadas. En este caso, sólo la fotografía con más votos optará a premio.
La notificación de los ganadores se realizará el día 17 de septiembre a través de un mensaje directo en Twitter. Los ganadores autorizan expresamente al  Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya a publicar su nombre en la web, blog, twitter y facebook del Colegio de manera indefinida.

Derechos concedidos
La participación en el Concurso conlleva la cesión por parte de los participantes a favor del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya de los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación sobre las obras fotográficas, que podrán aparecer en publicaciones editadas por el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya con referencia al Concurso o de forma genérica a la profesión del gestor adminsitrativo, así como en la web http://www.gestors.cat, así como en las diferentes redes sociales del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya (facebook, twitter o similares), siempre citando la procedencia y el autor, tanto durante el concurso como una vez finalizado el mismo, sin existir límite temporal..En cualquier caso, el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya respetará los derechos morales que el autor ostente sobre su fotografía.
La participación en este concurso conlleva asimismo el consentimiento de los participantes para que su nombre e imagen puedan ser utilizados en los medios de difusión que el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya considere oportuno, con fines publicitarios.
El participante exime al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya de cualquier responsabilidad en cuanto a materiales protegidos con Copyright, licencias Creative Commons, etc., pues por la aceptación de las bases del concurso el participante manifiesta y garantiza que es el único autor de la fotografía que presenta, y por tanto, que es el único titular de los derechos de autor de la misma. No obstante, toda fotografía que incumpla los aspectos legales anteriormente citados será eliminada de inmediato de todos los soportes del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya.
Los datos de los participantes serán incorporados en un fichero titularidad del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya y se tratarán conforme a las disposiciones de la ley de protección de datos. Los participantes podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos, en el Col·legi Oficial de  Gestors Administratius de Catalunya, Pl. Urquinaona 6, planta 6a, 08010 Barcelona.
La organización no se hace responsable de ningún problema o error técnico de un sistema online informático, servidor o proveedor, equipo informático o error de software de cualquier correo electrónico que pueda producirse.
0 comentarios :

Publica un comentari